× Сабақтар Хабарландыру тақтасы Кіру Қазақша-ағылшынша сөздік Ағылшынша-қазақша сөздік Пәндер Тіркелу

Бұрыс етістіктер ағылшын тілінде

Ағылшын тілінде етістіктер дұрыс және бұрыс боп екіге бөлінеді. Дұрыс етістіктерге мысалы play - ойнау етістігін жатқызуға болады. Себебі "мен футбол ойнадым" дегенді ағылшынша "I played football" деп аудара аламыз, осы етістік өткен шақта ed қосылуымен өзгереді.

Ал мен болдым дегені I was деп аударылады. Болу деген етістік be болса да. Be бұрыс ағылшынша етістік болады. Кейбір көп қолданылатын бұрыс етістіктер ағылшын тілінде төмендегі кестеде келтірілген.

Ағылшынша бұрыс етістіктер кестесі

Infinitive Past Simple Past Participle Аудармасы
be [bi:] was [wɔz]; were [wз:] been [bi:n] болу
begin [bi'gin] began [bi'gæn] begun [bi'gʌn] басталды
can [kæn] could [kud] could [kud] істей алу
come [kʌm] came [keɪm] come [kʌm] келу
do/does [dʌz] did [dɪd] done [dʌn] жасау
find [faɪnd] found [faʊnd] found [faʊnd] табу
get [ˈɡet] got [ˈɡɒt] got [ˈɡɒt] алу
give [ɡɪv] gave [ɡeɪv] given [ɡɪvn̩] беру
go/goes [ɡəʊz] went [ˈwent] gone [ɡɒn] кету
have [hæv] had [hæd] had [hæd] ие болу
hear [hɪə] heard [hɜːd] heard [hɜːd] есту
keep [kiːp] kept [kept ] kept [kept ] ұстау, сақтау
know [nəʊ] knew [njuː] known [nəʊn] білу
learn [lɜːn] learnt [lɜːnt]; learned [lɜːnd] learnt [lɜːnt]; learned [lɜːnd] үйрену
leave [liːv] left [left] left [left] қалдыру
let [let] let [let] let [let] рұқсат ету
light [laɪt] lit [lɪt]; lighted [ˈlaɪtɪd] lit [lɪt]; lighted [ˈlaɪtɪd] жарқырау
make [ˈmeɪk] made [ˈmeɪd] made [ˈmeɪd] жасау
put put put қою
read read; red read; red оқу
saw sawed sawn; sawed кесу
say said said айту
see saw seen көру
set set set қою
shall should should қарыз болу
show showed shown; showed көрсету
take took taken алу
tell told told айту
think thought thought ойлау
will would would болу
write wrote written жазу

Пән: Ағылшын тілі